ലക്ഷ്യങ്ങള്‍

സംഘങ്ങളില്‍ അംഗങ്ങള്‍ നടത്തു നിക്ഷേപത്തിന് ഗ്യരന്റി ഉറപ്പാക്കുതിലൂടെ നിക്ഷേപകരില്‍ ആത്മവിശ്വാസം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപം സംഘങ്ങളിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കുക എതാണ് ഈ സ്‌കീമിന്റെ ഉദ്ദേശം.
 

contact info

The Secretary - Treasurer / Joint Registrar
Kerala Cooperative Deposit Guarantee Fund Board


TC No 251955(4),
Manjalikulam Road
Thiruvananthapuram - 695001
PHONE - 0471-2320312

Newsletter Subscribe