കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളിലെ സഹകരണ  സംഘങ്ങള്‍ക്ക്  നിക്ഷേപ ഗ്യാരന്റി പത്രം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങ് 2019 ജൂലൈ 26-ാം തീയതി കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  ആഡിറ്റോറിയത്തില്‍ വച്ച് ബഹു.സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ
കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളിലെ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് നിക്ഷേപ ഗ്യാരന്റി പത്രം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങ് 2019 ജൂലൈ 26-ാം തീയതി കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ആഡിറ്റോറിയത്തില്‍ വച്ച് ബഹു.സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ
 
Stop Slideshow
Start Slideshow
Refresh
Close Window